สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นและเครื่องวัดระดับเสียง ในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นและเครื่องวัดระดับเสียง ในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกลไกการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กฎหมายให้ประชาชนและชุมชนสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมชุมชนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และให้ชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีกลไกติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ภาพ/ข่าว :
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล