ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ในวันนี้นอกจากจะมีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แลัวยังมีการขอความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม เพื่อใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ และพื้นที่ต่อเนื่อง

จากนั้นมีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มติในที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นายอมเรศ นันต์ธนะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2
2.นายปราโมทย์ สิงห์เกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1
3.นายชัชชัย จันทรกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 3

การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มติในที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นายประเทือง รงเดชา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2
2.ว่าที่ ร.ต. วิชาญ ไชยพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1
3.นางสาวสาวิตรี กิติระ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มติในที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุจำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1.นายชัยยุทธ บุญสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 3
2.นายทวิ ถาวรจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2

สอบถามข้อมูล