โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น (ปลูกพื้นยืนต้นได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และไม้ยืนต้น)

วันที่ 18/11/64 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก #สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
⚡เรื่อง : โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น (ปลูกพื้นยืนต้นได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และไม้ยืนต้น )
เกษตรกรต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือน โดยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และปัจจุบันยังดำเนินการประกอบอาชีพการเกษตรนี้อยู่ ได้แก่

 • ปาล์มน้ำมัน
 • ไม้ผลทุกชนิด (ตามการจำแนกในระบบทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร)
 • ไม้ยืนต้น ที่มีความเสี่ยงด้านราคา ได้แก่ กาแฟ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และโกโก้
  📌เงื่อนไข : 1 ครัวเรือน (ทะเบียนเกษตรกร เล่มเขียว) สมัครได้เพียง 1 คน และเลือกได้เพียง 1 กิจกรรมทางเลือกเท่านััน โดยมีกิจกรรมทางเลือกดังนี้
  💖1.กิจกรรมด้านการผลิตพืช ประกอบด้วย พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร และเห็ด
  💖2.กิจกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง
  💖3.กิจกรรมด้านการผลิตประมง เช่น การเลี้ยงปลาดุก ปลายี่สก ปลานิล กบ
  💖 4.กิจกรรมด้านการผลิตแมงเศรษฐกิจ
  ⚠โดยสามารถแจ้งความต้องการได้ภายในวันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 9.00 น.ตามลิ้งค์ที่ส่งมานี้
สอบถามข้อมูล