รับมอบน้ำดื่มจากคุณ สุณี แซ่ชี บริจาคน้ำดื่มจำนวน 20 แพค (120) ขวด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม , นางสาวพนารัตน์ อยู่เย็น หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน , สท. ภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล , สท.ประเทือง รงเดชา ร่วมเป็นตัวแทน รับมอบน้ำดื่ม
จากคุณ สุณี แซ่ชี #บริจาคน้ำดื่มจำนวน20แพค (120) ขวด ให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ใช้ในกิจกรรมแจกข้าวสารของ อบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ
❤️เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️

สอบถามข้อมูล