ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗