ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การให้หยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอิฏิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567

🔴 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง #การให้หยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอิฏิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567
.
🕋 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2517 วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 วันที่ 10 มกราคม 2555 และวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีติ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา นั้น
.
🕋 สำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฏิ้ลอัฏฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1445 โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ อิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 และวันอีฏิลอัฏยา ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
.
❤️ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีข้างต้น จังหวัดสงขลาจึงขอประกาศวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฏยา (วันรายอฮัจยี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งตรงกับวันทำการ จำนวน 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567