โคงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ชาว ทม.บ้านพรุ ร่วมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 นายกวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานเปิดโคงการฝึกอบรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ในช่วงเช้า ฟังบรรยายเรื่อง “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น” โดยปลัดจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ และร่วมกันชมวีดีทัศน์ประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อฯ โดย อาจารย์อภัสนันท์ วราชัยรุจิพงษ์ ต่อด้วยฟังบรรยายเรื่องการทำสมาธิ การบริหารกรรม อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน และร่วมกันเดินจงกรมและนั่งสมาธิ โดยอาจารย์จารุวรรณ บุญรัตน์ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สาขาวัดเทพชุมนุม
ในช่วงบ่ายฟังบรรยายเรื่อง “สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ ประโยชน์ของสมาธิ วิทิสาสมาธิ โดยอาจารย์ปิยบุตร ทองคำ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สาขาวัดเทพชุมนุม
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สาขาวัดเทพชุมนุม ที่ได้มาให้ความรู้ ฝึกจิต ฝึกสมาธิในวันนี้ เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น