ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ