สรุปการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

วันที่ 04/06/67 เวลา09:00น #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม #นำเสนอสรุปการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา
♦️ในวันนี้เหล่าคณะที่ไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดการด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนสรุปผลการศึกษาดูงานโดยแบ่งกลุ่มช่วยกันระดมความคิดความเห็น ที่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบ
การณ์ในการศึกษาดูงาน นำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมนำเสนอในที่ประชุมเพื่อถ่ายทอดความคิดบทสรุปต่างๆ ให้ต่อยอดและใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️