โครงการ พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30/05/67 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล อสม.เทศบาลเมืองบ้านพรุ ,คณะทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในโครงการ #พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัด สงขลา ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
♦️คณะศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันนี้นำโดย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาท อสม. ผู้นำสุขภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีนายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายหัสชัย เรืองนุ้ย ยังเป็น อสม. ดีเด่นระดับชาติ ในผลการดำเนินงาน สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ปึ 2567 ในชุมชนหนองบัว ซึ่งเป็นวิทยากร มาบรรยายการดำเนินงานสาธารณสุขภาคประชาชน และการสร้างนวัตกรรม #การบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (การปักหมุด GIS) เพื่อใช้บอกพิกัดกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในบริบทของทางเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ