อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ส่งมอบปฏิทิน ให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,403 เล่ม
ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกๆ ท่านคะ

อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ส่งมอบปฏิทิน ให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,403 เล่ม
ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกๆ ท่านคะ

สอบถามข้อมูล