ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

⏩️วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ⏪️

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
➡️เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
➡️เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 18 กันยายน 2566

➡️ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดเทศบาล) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (กองการศึกษา)
➡️ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่องขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองบ้านพรุกับองค์การบริหารส่วตำบลท่าชะมวง และเทศบาลกำแพงเพชร (เพิ่มเติ่ม)
➡️ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบเครื่องจักรจากบริษัทพลังงานพัฒนา 5 จำกัด
➡️ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
➡️ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนทรัพย์สินให้แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง เป็นผู้ดูแล (เพิ่มเติม)
➡️ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคภายในโครงการ นีโอ สมาร์ท บ้านพรุ
➡️ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์กีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้เป็นครุภัณฑ์กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ
➡️เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

สอบถามข้อมูล