ร่วมต้อนรับ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้ตรวจราขการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ประชุมรับฟัง ประเด็นการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมลงพื้นที่ ณ บ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 16/11/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่บริษัทพลังงานพัฒนา5 จำกัด #เข้าร่วมต้อนรับ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้ตรวจราขการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , นางพจนารถ แก้วเพชร ผอ.กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ และคณะ โดยเข้าร่วมประชุมรับฟัง ประเด็นการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองบ้านพรุ #พร้อมลงพื้นที่ ณ #บ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อดูที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมมือกับ บริษัทพลังงานพัฒนา 5 จำกัด ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ และพื้นที่ต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น #เยี่ยมบ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านพรุ