กิจกรรม KICK OFF รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา

วันที่ 15/11/66 เวลา 15:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนาย ธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายปรีชา เบ็ญฮาวัน รองปลัดเทศบาล , คณะทำงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดมีความมั่นคงทางอาหาร ในกิจกรรม #บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และกิจกกรม #ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน โดยในการจัดกิจกรรมของทางเทศบาลเมืองบ้านพรุในครั้งนี้ ทางกองสวัสดิการสังคม ได้คัดเลือกสถานที่เพื่อทำการปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณ ถนนบางศาลา 7 และได้มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนึ้เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางของประชาชนในหมู่บ้านต่อไป ♥️♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์ฯ