ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖