ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ