ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง

วันที่ 18/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ตาม #โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยมีบริษัท พลังงานพัฒนา5 จำกัด (ผู้ลงทุน) นำเสนอความคืบหน้าโครงการ และบริษัทกรีนโกรว์เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานนำเสนอแนะนำผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และโครงสร้างคณะทำงานในโครงการนี้ และ บริษัทอีโค่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) ผู้ออกแบบและก่อสร้าง นำเสนอผลงาน/บรรยายเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ และโครงสร้างคณะทำงานในโครงการนี้ โดยประชุมร่วมกัน ณ หัองประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #PP5 #GGE #EPS #โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูล