ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมท้องถิ่น (ระดับเมือง) เทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 22566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

➡️วันนี้ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม #ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมท้องถิ่น (ระดับเมือง) เทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ⬅️
🙋‍♂️การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 🙋‍♀️
📸 ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ