กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพ ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ โรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนเจอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 06/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัยรัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรี , นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี ,นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะทำงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทัองถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพ ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ โรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนเจอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
♦️เมื่อเวลา 09:00น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ #จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะทำงานกองทุน กลุ่ม/องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่นในพื้นที่เรียนรู้การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรประชาชน และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วม สามารถจัดทำแผน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ร่วมถึงการเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคไปสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชน และชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
♦️การจัดกิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นางวาลัยพร ด้วงคง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว มาให้ความรู้เรื่องแนวทางและวิธีปฎิบัติการขอรับงบประมาณสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2. นายอะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในพื้นที่ และการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ