ร่วมเปิดป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ป่าชุมชนบ้านบางศาลา

➡️🌳วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา และประชาชนชาวบ้านพรุ #ร่วมเปิดป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น #โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ป่าชุมชนบ้านบางศาลา🌳⬅️
🤲🌿🌱โครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นหลักฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุและประเทศชาติต่อไป🌱🌿🤲
🌎🌳🍃🍂🌱🌿☘️🍀🌱🍂🍃🌳🌍
📸 ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล