กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566

วันที่ 05/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย คณะทำงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทัองถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ/อนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนเจอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
♦️เมื่อเวลา 09:00น. นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ/อนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กองทุนฯ ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้ทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้านการบริหารงานกองทุนฯ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
♦️การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานกองทุน ในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ทั้ง 3 ท่านดังนี้
1. คุณวันดี แสงเจริญ สปสช. เขต 12 สงขลา มาให้ความรู้เรื่อง #ระเบียบ #ประกาศ #ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทัองถิ่นหรือพื้นที่
2. คุณธีรนันต์ ปราบปราย ปลัดเทศบาลตำบลนาชะอัง มาให้ความรู้เรื่อง #แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นทึ่
3. คุณปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หน.กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา มาให้ความรู้เรื่อง #แนวทางการตรวจสอบปัญหา #ข้อสังเกตจากความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิฺ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ