ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำและที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สอบถามข้อมูล