พิธีปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 25/08/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี ,นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
♦️เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 โดยในวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ และการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้กับ นักเรียนผู้นำจากทั้ง 3 โรงเรียน ได้มีวิทยากรคือ นางปฑิตตา ซุ้นซิ่ม ผอ.รพสต. คลองแห และ นางสาวจุฑานันท์ นัครัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพและอนามัยช่องปาก พร้อมจัดทำการบันทึกการปฎิบัติงานของผู้นำนักเรียน และ การเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย
โดยในช่วงท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำนักเรียน ทั้ง 75 คน จาก 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้
♦️เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในครั้งนี้ด้วยครับ โดยอยากให้น้องๆ แกนนำนักเรียนสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่ผ่านการอบรมไปแล้วให้กับเพื่อนๆ นักเรียนในโรงเรียนคนอื่น ๆ ได้ต่อไปครับ
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ