การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔