ร่วมพิธีส่งมอบบ้านคนพิการและมอบถุงยังชีพ

วันที่ 13/09/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล นางสายใจหวาน หวานนวล รองปลัดเทศบาล นายอดินันท์ หนูอุไร หัวหน้าสำนักปลัด นายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางจริยา นิศวอนุตรพันธ์ รก.หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายวรพจน์ ศิวิโรจน์ ผอ.กองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กองการศึกษา นาง รุจิสา ขุนแก้ว หน.ฝ่ายยริหารงานทั่วไป กองการศึกษา นายอุกฤษฏ์ จุทอง ผอ.กองข่าง นางสาวพนารัตน์ อยู่เย็น หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน #ร่วมพิธีส่งมอบบ้านคนพิการและมอบถุงยังชีพ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณจำนวน 20,000บาท จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้คัดเลือก บุคคลพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ 1ราย คือ เด็กชายมงคล ตีบยอ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนมัสยิด ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการจัดสร้างที่พักอาศัย ได้สร้างเสร็จและได้ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยครับ ♥️✌️♥️✌️
❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭
Cr.ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมือวบ้านพรุ