ประชุม คณะกรรมการเทศบาล และ ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 22/05/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาเทศบาล ,อสม. , คณะกรรมการแผนฯ , ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ,ผู้ทรงคุณวุฒิภาคต่างๆ , และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุม #คณะกรรมการเทศบาล และ #ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
♦️เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุม คณะกรรมการแผน และ ประชาคมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้…
📋ระเบียบวาระทึ่ 1 เรื่อง : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
📋ระเบียบวาระทึ่ 2 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565
📋ระเบียบวาระทึ่ 3 เรื่อง : การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
📋ระเบียบวาระทึ่ 4 เรื่อง : อื่น ๆ (ถ้ามี)
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว :นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ