ร่างประกาศก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนศรีปทุม (รหัสสายทาง สข.ถ. ๗-๐๐๐๒)