กิจกรรม วันอสม. แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมต้นอัอยแกรนด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 20/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี ,นายวีเชียร์ ไชยจารีย์ รองนายกเทศมนตรี , นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ,นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล , นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และเหล่าสมาชิก อสม. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ร่วมเปิดกิจกรรม #วันอสม. แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมต้นอัอยแกรนด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
♦️ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี ตามมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม. ซึ่งเป็นบุคคลที่อุทิศตน และมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
♦️เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจกรรมด้านสาธารณสุข เนื่องในวัน
อสม.แห่งชาติ เพื่อเชื่อมประสานความรักความสามัคคี โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายวินัย รัตนพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งทำพิธี ประกาศเชิดชูเกียรติ อสม. และมอบเข็มกลัดให้แก่ อสม. ผู้ปฎิบัติงานมา 20 และ 30 ปี
♦️โดยในวันนี้เหล่า อสม. ที่มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้จะได้รับการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม เพื่อบริหารจัดการปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน ยกระดับให้ อสม.ในยุคดิจิตอลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ุ♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชืัอแก้ว


ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #วันอสมแห่งชาติ2566 #กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ