กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

18/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกองงานต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านพรุ #เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อวางพานพุ่มดอกไม้สด รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
♦️ อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “#วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “#ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️