โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
👉วันนี้ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
📌โดยกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ส่งเสริมสิทธิกลุ่มสตรี ส่งเสริมความสามัคคีของกลุ่มสตรี กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล รวมทั้งพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย📌
👉ในช่วงเช้า ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้ความรู้สร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและการมีส่วนร่วมของสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยวิทยากรกลุ่มชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
👉กิจกรรมบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ในการให้ความช่วยเหลือด้านคดีความแก่ประชาชน โดยยุติธรรมจังหวัด
👉กิจกรรมให้ความรู้ภัยใกล้ตัวในยุคปัจจุบัน (ภัยจากโลกออนไลน์) โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
👉ในช่วงบ่าย เตรียมความพร้อมของกลุ่มสตรีในการสร้างพลังความสามัคคี
👉และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนกลุ่มสตรีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน
👉กิจกรรมในภาคกลางวัน กลุ่มสตรีฯ แต่งตัวสวยงามด้วยชุดผ้าไทย สนุกสนานครื้นเครงกันยกใหญ่ รอชมกิจกรรมภาคกลางคืนกันต่อ มีการแสดงมากมาย👈