ประกาศ เนื่องจากระยะเวลาที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมงานทะเบียนและบัตรในเขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น จึงมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมงานทะเบียนและบัตรตามระเบียบปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566