ขอเชิญประชาชนชาวบ้านพรุสมัครเข้าร่วมโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

👉ขอเชิญประชาชนชาวบ้านพรุสมัครเข้าร่วมโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)👈
รายละเอียดตามที่แนบมา👇👇
📌ผู้ที่จะสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
 3. มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
 4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่ออส่วนรวม
 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
  *กรณีผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
  📌👉ใบสมัคร👈📌
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ..
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ☎️074-292888 ต่อ 414
สอบถามข้อมูล