กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗