ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)