ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชงโค 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)