ศึกษาดูงาน “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

วันที่ 26/10/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี , นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล ,
นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผอ.กองช่าง และคณะ เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล


ด้วยจังหวัดสงขลา โดยสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา ระยะ 5 ปี (2565 – 2570) โดยให้ อบจ. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการนี้ เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงเข้าร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการต้อนรับ และให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับ

สอบถามข้อมูล