นโยบาย และแผนพัฒนาเทศบาล

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.แผนพัฒนาสามปี

3.แผนการดำเนินงาน

4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

5. แผนพัฒนาท้องถิ่น

6. นโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล