การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2565

การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2565


  1. การแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560และโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563
  3. (ร่าง)แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565
  4. โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  5. ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 140 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  6. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  7. หลักเกณฑ์แบบ มท. (ปรับปรุง)
  8. คู่มือการปฏิบัติงาน”สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอ งบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ”