รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ

รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓