สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่6/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ครั้งที่6/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563