สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ครั้งที่5/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563