รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562