รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562