– รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี พ.ศ. 2564

เรียกประชุมสภา  ประจำปี 2564


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียกประชุมสภา  ประจำปี 2563


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภา  ประจำปี 2562