ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ


ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561