รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒