แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ปี ๒๕๖๓

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-เทศบาลเมืองบ้านพรุ-ปี-๒๕๖๓