สรุปโครงการที่สำคัญๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563