สภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

นายพันธ์ สุวรรณมณี
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
084-1945257

 

นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
089-5975697

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

นายปราโมทย์ สิงห์เกลี้ยง
089-2986352

นายลิขิต สวัสดี
094-0898106

ว่าที่ ร.ต.วิชาญ ไชยพูล
062-8985914

นายวุฒิชัย แก้วประดับ
099-1797939

นายอารี แดงโกเมน
086-6832388

นางสาวสาวิตรี กิติระ
089-2985081

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2

นายอมเรศ นันต์ธนะ
061-7928935

นายทวิ ถาวรจิตร
084-1946868

นายพันธ์ สุวรรณมณี
084-1945257

นายประเทือง รงเดชา
089-9779687

นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล
089-5975697

นายณรงค์ เสนะกูล
084-7474294

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 3

นายทรงธรรม รักชาติ
061-8673597

นายชัยยุทธ บุญสว่าง
081-2761326

นายประวิทย์ อุ้ยกูล
089-8776674

นายวิรัช หมั่นดี
095-0793209

นายนพดล จันทกาญจน์
083-1707452

นายชัชชัย จันทรกาญจน์
085-8940040