สภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

พันธ์ สุวรรณมณี
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

นายเสรี แก้วนิล
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล

นายวีระ หมัดหลี

นายกิตติยุทธ บุญศิริพันธ์

นายวุฒิชัย แก้วประดับ

นายสำเริง ถาวรจิต

นายลิขิต สวัสดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2

นายสายชล แก้วทอง

นายทวิ ถาวรจิตร

นายพันธ์ สุวรรณมณี

นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล

นายทินกร แย้มโอษฐ์

นายเจน ถาวรจิต

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 3

นายเสรี แก้วนิล

นายอเนก หมัดสมัน

นายสว่าง จันทร์เส้ง

นายนัทธี เพ็งศรี

นายชัยยุทธ บุญสว่าง

นายนพดล จันทกาญจน์