การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล


1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนอัตรากำลังคน

2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

2.3 การพัฒนาบุคลากร

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย

2.7 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร


3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี