การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนอัตรากำลังคน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารกรณีไม่มีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

2.3 การพัฒนาบุคลากร
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
แผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
คำสั่งเดินทางไปราชการ ปี ๒๕๖๑
คำสั่งเดินทางไปราชการ ปี ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในระบบแท่ง
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม

2.6 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองบ้านพรุ

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัหวัดสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี